2017 оны 03 дүгээр сарын 09-ний өдрийн байдлаар Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-иас ирүүлсэн 10 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн хувь эзэмшлийн судалгаагаар:

ҮЦ код 90 Нэр: АПУ Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 742,877,000
БДК Тоо ширхэг Хувь
1 31 Туул интернэшнл ХХК 384,231,000 51,72%
2 31 Wit alliance limited 149,266,000 20.09%
3 120 Голомт банк ХХК 147,890,867 19.9%